saracinua: (Default)
[personal profile] saracinua
Це 72-годинне перемир'я оголосив НЕ Порошенко, а Європа і США. У них ще є ілюзія, що Путін злякається нових санкцій і одягне намордник на своїх бойовиків.

Або він включає установки ГРАД на повну потужність і знищує бойовиків, а потім починає каральні операції проти шісток Путіна: шуфричів, Стеціва, Бондаренок та інших мертветчуков. Або слід за іншим варіантом - підписує угоду з шакалами Путіна і дуже швидко перетворюється на Ющенка-2, якого зневажає народ і армія.

А ще його зневажатимуть Захід і Росія, за тупість і слабкість.

Завдяки Януковичу і Путіну в Україні створюється справжня армія. І ось ця "хунта" Кремлю вже точно не сподобається.

(с) Олексій Заводюк


QU1vawjizqw
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

saracinua: (Default)
saracinua

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 04:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios