saracinua: (Default)
[personal profile] saracinua


Про це розповів один з терористів так званої ДНР, який оголосив про перехід на бік української армії

Разом з тим колишній терорист закликає бойовиків наслідувати його приклад, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Цензор.НЕТ.

Раніше, за словами цієї людини, він воював на блокпості терористів в районі Краматорська. Він заявив, що бойовики воюють лише заради грошей.

"Путін заборонив вивозити навіть трупи ваших бійців назад. Ви їх закопуєте, як собак на Семенівці, на Селезнівці. Якщо ви добровільно перейдете на сторону української армії - жодних до вас претензій не буде. Якщо не перейдете, просто складіть зброю. Не займайтеся мародерством, пограбуваннями. Дайте людям спокійно жити!", - каже екс-терорист.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

saracinua: (Default)
saracinua

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 04:31 pm
Powered by Dreamwidth Studios