saracinua: (Default)
[personal profile] saracinua
Оригинал взят у [livejournal.com profile] dniprovska в Про ганьбу і війну
Ми віддали Росії атомну зброю

Ми здали Росії інформаційний простір

Ми дали російській мові такий статус, якого немає в української-державної. Російська мова - усюди і навіть у незалежній державі продовжує витісняти українську

Ми залишили базу ЧР РФ у Криму

Ми 20 років клялись у дружбі Росії, терпіли приниження, "газзавати", "тузли", "хохлосрачі" та інші прєлєсті

Ми знімали наших міністрів закордонних справ, щоб вони не вякали проти нашого стратегічного партнера

Ми відмовилися від вступу до НАТО, щоб не дратувати РФ

Ми відступали, відступали, відступали...

АБИ ТІЛЬКИ НЕ БУЛО ВІЙНИ. АБИ ТІЛЬКИ ЖИТИ В МИРІ.

І ВІЙНА ДО НАС ПРИЙШЛА.

ТО, МОЖЕ, ДОСИТЬ ВІДСТУПАТИ? БО СКАЖЕНОМУ СУСІДОВІ ВГОДИТИ НЕМОЖЛИВО. ВОНИ ВСЕ ОДНО НАС ХОЧУТЬ З'ЇСТИ. ТАК ХАЙ УДАВЛЯТЬСЯ.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

saracinua: (Default)
saracinua

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 09:18 pm
Powered by Dreamwidth Studios