saracinua: (Default)
[personal profile] saracinua
Там, у дрімучій глибині віків,
Твоє святе ховається коріння,
Прошите дзвоном ратищ і щитів
Та скріплене князівським повелінням.

Плач Ярославен чути на зорі...
Бо ж від Путивля до Карпат
відрогів:Повсюду сплять твої богатирі -
Держави давньоруської залога.

Над ними бродять шелести дібров,
Вітчизни голос ллється солов'їно,
Їх дух навали нечисті зборов,
І виплекав матусю-Україну.

...Чумацький шлях запалює зірки,
Човнів золотить відчайдушні зграйки.
Ідуть в похід на Кафу козаки,
Дніпрові хвилі колисають чайки.

В ярмі десь стогнуть сестри і брати
І кожен за свободу буде вдячний.
Міцній, козацька сило, і рости,
Тебе ж очолив славний Сагайдачний.

Світ за очі тікає польський пан.
Горить Вкраїна правдою живою,
Твоя то гордість, мудрий наш Богдан
До волі шлях торує булавою.

Та не судилось воленьки, землі,
Сміється в очі доля, як дурепа:
Вітчизну поділили москалі,
В борні зламавши лицаря Мазепу.

Розверзлись небеса в дощі рясні,
То мати-Україна заридала,
Бо ж попелом ставали курені
І Січ, оплот останній, розтоптали.

Століттями ти в думах і серцях
Закутого народу проблукала,
Стояла обеліском на мерцях,
Клубки одчаю зболено ковтала.

Та все ж прийшла та зоряна пора,
Коли ганебно впали царські мури.
Й знамена Сагайдачного Петра
Вели на битву вояків Петлюри.

На луках кров червона, мов роса,
І ллє її якесь мурло грузинське.
То більшовизму клятого коса
Вбиває в українцях українське.

Та ні, не вибить, віра в них живе
Вони усі - то армія повстанська.
Хай міць твоя всі пута розірве
Й розвіє прахом задуми поганські.

Оплотом волі, сили і добра,
Стоїш велично, арміє, однині
Ти по обидві сторони Дніпра
І вірно служиш неньці-Україні!

n63RaJQ86-0
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

saracinua: (Default)
saracinua

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 01:31 am
Powered by Dreamwidth Studios